Zámecký park

Informace pro návštěvníky zámeckého parku

PARK JE PŘÍSTUPNÝ KAŽDÝ DEN (I V PONDĚLÍ)

OD 6.00 DO  20.00

UPOZORNĚNÍ:

V ZÁMECKÉM PARKU JE UMÍSTĚNO GOLFOVÉ HŘIŠTĚ, PROTO PŘI PROCHÁZKÁCH PARKEM VYUŽÍVEJTE POUZE CESTY A BUĎTE OHLEDUPLNÍ VŮČI HRÁČŮM

POUŽÍVÁNÍ DRONŮ V OKOLÍ OBJEKTU JE ZAKÁZÁNO. VYJÍMKY UDĚLUJE NA VYŽÁDÁNÍ                     SPRÁVA ZÁMKU  (+ 420 495 441 244)

 

HISTORIE ZÁMECKÉHO PARKU:

 

Nedílnou součástí romantického zámeckého sídla byl přírodně – krajinářský park.
Romantické parky kladly důraz na sblížení člověka s přírodou.
První parky tohoto typu vznikaly okolo roku 1720 v Anglii.
U nás první přírodně – krajinářský park založil Jan Rudolf Černín v Krásném Dvoře okolo roku 1779.
Brzy následoval park ve Veltrusích (založený roku 1785 Janem Rudolfem Chotkem).
Asi nejznámější v České republice je lednicko – valtický areál budovaný od roku 1790 Liechtensteiny.
Zámecký park na Hrádku u Nechanic byl založen roku 1844 podle projektu L. Krügera původně na rozloze 29 hektarů (dnes má park rozlohu asi 18 ha).
Základem zámeckého parku jsou rozlehlé luční partie s urostlými skupinami a kulisami stromů a vklíněnými lesními partiemi.
Vstupní část parku je tvořena lipovou alejí lemující přístupovou cestou.
Část parku, navazující na hlavní jižní průčelí zámku, je členěna dvěma průhledy.
Jihovýchodní průhled je orientovaný na kostel v Libčanech, jihozápadní na kostel v Boharyni.
Touto částí parku prochází okružní cesta, ze které se otevírají malebné pohledy na zámek stojící na mírném návrší.
V jihovýchodním průhledu je pod skupinkou stromů umístěna busta Jana Nepomuka hraběte Harracha od Bohumila Kafky.
Bezprostřední okolí zámku bylo upraveno na způsob francouzských parků.

Na zámecký park navazovala lovecká obora o rozloze 412 hektarů (dnes majetek Lesů ČR).

 

Regenerace zámeckého parku

 

V roce 2011 a 2012 proběhla v zámeckém parku realizace projektu pod názvem

„Regenerace zámeckého parku zámku Hrádek u Nechanic“.

Pro Vaši informaci se můžete s projektem seznámit ZDE:

 

Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2009, proto některé časové údaje již nejsou aktuální.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PARKU

státní zámek HRÁDEK U NECHANIC (dále jen „objekt“)

 

Článek 1 - PŘÍSTUPNOST PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

Areálem se rozumí celý památkový objekt, tedy všechny budovy, nádvoří, komunikace, park, zahrady a další části objektu (dále jen „areál“). Vstupem do areálu se návštěvník zavazuje respektovat tento návštěvní řád a řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu. Tento výňatek návštěvního řádu upravuje pravidla pohybu a chování v parku památkového objektu. Nemění, ani neupravuje pravidla celkového Návštěvního řádu státního zámku Hrádek u Nechanic.

 

Areál se podle přístupnosti dělí na tři části:

 1. části objektu volně přístupné veřejnosti – zámecký park,
 2. části objektu přístupné pouze po zaplacení vstupného,
 3. části objektu veřejnosti nepřístupné.

                                                                                                

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Zámecký park (včetně nádvoří) je otevřen celoročně od 6:00 do 20:00 hodin. Tyto prostory jsou veřejnosti přístupné bez průvodce volně. Mimo otevírací dobu jsou prostory uzavřeny, není-li určeno jinak správou zámku, nebo pronajímateli.

 

Článek 3 - VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku parku a zámeckého nádvoří není vybíráno vstupné.

 

Článek 4 - PROHLÍDKA ZÁMECKÉHO AREÁLU

 1. Při prohlídce exteriérů návštěvníci věnují zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, schodům, vodním prvkům, popřípadě jiným rizikům, která odpovídají historické podstatě památkového objektu. Návštěvník je povinen v nejvyšší míře dbát o bezpečnost svoji, svých dětí a případně dalších jemu svěřených osob. Za nepříznivého počasí, větru a v zimě je návštěvník povinen dbát o zvýšenou opatrnost před pádem větví, sněhem, kluzkými povrchy a náledím.
 2. Z důvodu nepříznivého počasí nebo kritických technických problémů, může správa památkového objektu část areálu uzavřít.
 3. Dětem do 15 let je povolen vstup do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která zodpovídá za soulad chování dítěte s požadavky návštěvního řádu.
 4. V zámeckém parku a předzámčí památkového objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.

 

Článek 5 - OCHRANA A BEZPEČNOST KULTURNÍCH PAMÁTEK

 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se v areálu objektu i objektu samotném pokyny zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z areálu vykázán a jeho povinností je areál neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle zákona a obecně závazných předpisů.
 2. Pro ochranu objektu, areálu, návštěvníků a mobiliáře jsou vybrané venkovní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem.
 3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do areálu objektu zcela zakázán.
 4. Vstup do objektu/areálu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu.
 5. V zámeckém nádvoří, jižních terasách památkového objektu a stříhaných částech parku u památkového objektu je zakázáno kouření a jakákoli manipulace s otevřeným ohněm (výjimku mají místa k tomu určená). V případě požáru nebo jiné mimořádné události jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu. Kouření v exteriérech může být dále upraveno specifickým ustanovením tohoto návštěvního řádu.
 6. Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do objektu a jeho areálu jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně a výbušniny včetně jakýchkoli jejich replik.
 7. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho park či předzámčí i jiný majetek v areálu. Zejména je zakázáno:
  1. kouřit v částech památkového objektu dle čl. 5 bodu 5. tohoto návštěvního řádu,
  2. dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát, malovat a rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat,
  3. rušit hlukem (hudbou, zpěvem, používáním mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu areálu. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z areálu,
  4. vhazovat cokoli do kašen, studní a fontán, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, tábořit v areálu, zahradách, oborách, vylepovat zde plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, nebo aktivity a jinak narušovat klid a pořádek a krmit nebo jakkoliv rušit, či obtěžovat zvířata chovaná, nebo volně žijící zvěř a ptactvo v areálu,
  5. jezdit v areálu objektu jakýmikoli jednostopými nebo dvoustopými vozidly (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižené, dětské kočárky a golfové vozíky, které mohou golfisté využívat pouze po vyznačených cestách v parku, zakázán je pohyb vozíků v nádvoří a na jižních terasách). Jízdní kola lze v areálu odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech. Cyklisté při pohybu v parku musí svoje jízdní kolo pouze vést. Pohyb na dětských odrážedlech a koloběžkách je v objektu povolen pouze po komunikacích ve volně přístupných částech areálu, a to pouze dětem do 5 let věku a v doprovodu dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost dítěte a za to, že nebude svou jízdou ohrožovat jiné návštěvníky,
  6. slézat zámecké zdi, lézt na stromy a větve, houpat se na řetězovém zábradlí, vstupovat do prostoru golfových hřišť či jiným způsobem narušovat golfovou hru (viz herní řád Golf Clubu Hrádek 1995), vstupovat do prostoru hospodářského dvora, zámecké zásobní zahrady, přírodní vodní nádrže, historické vodárny a okolí zahradnického zázemí,
  7. parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory a veřejná parkoviště; parkoviště u nádvoří je vyhrazeno pro handicapované, zaměstnance zámku, zásobování návštěvnického provozu a služeb a svatebčany. Parkoviště u čp. 44 (zámecká kavárna) je vyhrazeno pouze pro obsluhu kavárny a zásobování,
  8. dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení.
 8. Volný pohyb psů a jiných zvířat v areálu parku a předzámčí je zakázán.
 9. V částech objektu dle čl. 5 bodu 5 areálu je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace za užití blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky povoleno. Jakékoli fotografie, video či jinou dokumentaci pořízené v areálu je zakázáno používat ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově nebo správy zámku. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje tato územní správa nebo správa zámku výjimku na základě písemné žádosti.
 10. V celém areálu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.
 11. Geocaching a s tím spojené aktivity a pořádání jiných zážitkových her a her v přírodě je povoleno pouze se souhlasem vedoucího správy památkového objektu.
 12. Centrální zámecké parkoviště je výhradně určeno k parkování jednostopých a dvoustopých vozidel. Jakékoliv jiné aktivity musí být povoleny správou zámku. „Driftování“ nebo jiné ohrožení silničního provozu je zakázáno a bude bez prodlení nahlášeno Policii ČR.

 

Článek 6 - SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

 1. Se souhlasem vedoucího správy památkového objektu je možné vjíždět do areálu a prostoru parku či nádvoří s motorovými vozidly, ale pouze v případě nutného zásobování návštěvnických provozů a služeb.

 

Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání, pochvaly, stížnosti, či připomínky mohou návštěvníci uplatnit na e-mailu hradekunechanic@npu.cz. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na Národní památkový ústav, územní památkovou správu na Sychrově, Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov, Mgr. Lucie Bidlasová, mobil 773 775 944, e-mail bidlasova.lucie@npu.cz
 2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku v areálu odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu resp. správě památkového objektu dle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.
 3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.
 4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 30. března 2022 a současně se ruší dosavadní návštěvní řád z 1. července 2017.