Stavební obnova - IROP: Kouzlo anglického venkova

 • název projektu: Hrádek u Nechanic - kouzlo anglického venkova
 • reg. č.:  CZ.06.04.04/00/22_051/0002727
 • název programu: Integrovaný regionální operační program
 • Specifický cíl 4.4: Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích
 • výzva č. 51 IROP - Památky - SC 4.4. (MRR)
 • číslo priority 06.04: Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví
 • právní akt byl vydán 25. 10. 2023
 • doba realizace: 6/2023 - 12/2027
 • celkové způsobilé výdaje projektu: 79.694.005,49 Kč vč. DPH
 • příjemce dotace: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

Projekt řeší kompletní revitalizaci a obnovu hospodářské části objektu zámku Hrádek u Nechanic s prvky restaurování západní části hospodářského dvora zámku - jízdárny, kočárovny, části krovu a částí chodeb.

Další aktivitou je vybudování bezbariérového přístupu a bezbariérových toalet v části jízdárny a obnova vnitřních rozvodů včetně napojení na areálové sítě. Projekt také řeší požární typovou nádrž, vsakování dešťových vod a akumulační nádrž. Součástí je i realizace EZS a EPS.

Cílem projektu je zajištění ochrany kulturního dědictví a zpřístupnění dosud nepřístupných částí památky. Účelem projektu je dále posílení ochrany a odborného vybavení památek.

Předmět projektu: Předmětem projektu je hospodářská budova

Stručná charakteristika

Hrádek u Nechanic byl postaven v polovině 19. století ve stylu anglické novogotiky a inspirován kresbami Josepha Nashe. Zámek sloužil jako letní lovecké sídlo rodu Harrachů. K zámku patří i 19 hektarů parku, zahradnické zázemí, čestný dvůr a v neposlední řadě i hospodářské budovy.

Prostory hospodářského zázemí v sobě ukrývají byty pro zaměstnance, tři opuštěné stáje včetně sedloven a nefunkční zámecké divadlo.

Největší místností je bezesporu nepoužívaná zámecká jízdárna, ve které se nachází dřevěný strop s vyřezávanými konzolami, dřevěný balkon (galerie) a historický krb. Jedná se o intaktně dochovaný celek ve stylu romantické gotiky z poloviny 19. století. Jedná se o jednu z předních ukázek architektury romantismu v českých zemích z let 1838–1856 ve slohu anglické gotiky, která je pozoruhodná mimo jiné i tím, že stavebník ve své důslednosti objednal projekt přímo u anglického architekta Lamba.

Stav objektu – kočárovny (kolny)

Prostory byly v minulosti využívány jako kočárovny, později jako garáže pro povozy a automobily.

Hrádek u Nechanic, kočárovna

Stav objektu – jízdárna

Jízdárna v minulosti sloužila pro drezúru koní. Jezdci vstupovali do prostoru dvěma hlavními vstupy v prostoru pod galerií, které byly odděleny jak od prostoru jízdárny, tak od prostoru nástupiště, ve kterém se nachází krb. Objekt má dřevěný balkon a strop s dřevěnými konzolami. Od 50. let slouží jízdárna jako sklad. Obnovený prostor bude sloužit pro výstavy, kulturní, vzdělávací a společenské akce a jako nová návštěvnická trasa.

Hrádek u Nechanic, jízdárna

Stav objektu – chodba v severní části

Na spojovací chodbu navazovala chodba v přízemí severní části. Propojovala zámek s jízdárnou, divadlem a zázemím. Podobný účel měla i chodba v 1. patře, ze které se vcházelo na galerii jízdárny, do divadelních šaten a prostoru nad divadlem. Chodba bude obnovena.

Hrádek u Nechanic, chodba v severní části

Stav objektu – krovy

Krovy v jízdárně byly obnoveny v rámci rekonstrukce střechy v 90. letech 20. století. V následujícím období došlo k nové destrukci, kvůli které již odpadávají některé krovové části např. svorníky. Z tohoto důvodu budou v rámci akce obnoveny krovy jízdárny, kočároven a severní chodby a položena nová střešní krytina (břidlice).

Popis jednotlivých částí projektu

Hlavní části projektu

Hlavní částí projektu je stavební obnova vybraných částí objektu západní části hospodářského dvora:

 • stavební obnova a restaurování části objektu západního křídla hospodářského dvora (jízdárna, kočárovna, část krovu jižního křídla, chodba v severním křídle) a část spojovací chodby
 • vybudování bezbariérových toalet v jízdárně
 • obnova vnitřních rozvodů řešené části včetně napojení na areálové sítě
 • požární typová nádrž
 • vsakovací objekt (dešťových vod) a akumulační nádrž
 • realizace EZS a EPS

Konkrétně se jedná o tyto stavební úpravy:

1. Podzemní podlaží (1. PP)

Sklepní prostory nebudou rekonstruovány, provedou se pouze práce související s vedením sítí (drážky, jádrové vrty, demontáž nepotřebných stávajících rozvodů).  V místnosti S.04 bude umístěno zařízení pro využití dešťové vody – pro zajištění nezámrzné teploty budou zde rekonstruovány vstupní dveře, osazené okno a těleso el. topení.

1. Nadzemní podlaží (1. NP)

V západním křídle bude obnovena stávající jízdárna a kočárovny. Na chodbu v severním křídle navazuje hygienické zařízení návštěvníků.

Stávající divadlo není součástí rekonstrukce – ponecháno bude ve stávajícím stavu bez využití.

Jízdárna je halový prostor s vloženým stávajícím balkonem na severní straně. Prosvětlení je zajištěno čtyřmi okny s vitráží na západní stěně. Jízdárna bude sloužit pouze jako „expozice“ s kapacitou prohlídky 50 návštěvníků. Přístup do jízdárny je kromě vstupu ze dvora ještě dvěma dveřmi z chodby severního křídla.

Na chodbu v severním křídle navazuje schodiště spojující přízemí s patrem a sklepy. Schodiště je situováno v polovině křídla vedle průjezdu.

2. Nadzemní podlaží (2. NP)

V patře severního křídla je podélná chodba situovaná v poloze nad chodbou přízemí. Z chodby je přístupný balkon jízdárny, ostatní prostory navazující na chodbu nejsou součásti rekonstrukce a budou ponechány ve stávajícím stavu bez využití.

Rovněž je zde vstup do prostoru půdy nad kočárovnami, která bude po rekonstrukci bez využití.

Přízemí a patro severního křídla bude mimo schodiště propojeno nově vloženým výtahem. Součásti rekonstrukce je však pouze provedení výtahové šachty jako připravenost.

3. Nadzemní podlaží – půda (3. NP)

V podkrovní části jižního křídla (dvě plné vazby) bude provedena rekonstrukce krovu a stropní konstrukce nad 2. NP. Skladba stropu nebude v této etapě obnovena. Rovněž bude provedena rekonstrukce krovu nad jízdárnou.

Klíčové aktivity projektu

Revitalizace památek

Klíčovou aktivitou je  obnova a revitalizace s prvky restaurování západní části hospodářského dvora zámku - jízdárny, kočárovny, části krovu a částí chodeb. Cílem je zachování památkových hodnot chátrajícího objektu, jeho zpřístupnění návštěvníkům (dosud nikdy veřejnosti neprezentované prostory), zvýšení osvěty a popularizace této památky, která probudí zvýšený zájem o ni jako o turistický cíl.

Pro tyto účely bude také zřízeno technické zázemí – bezbariérové toalety a další technické objekty (vsakovací nádrž na dešťovou vodu, požární nádrž a obnoveny budou vnitřní rozvody).

Cílem je také zvýšení ochrany a zabezpečení památky novým zabezpečovacím systémem EZS, tísňovým systémem a EPS.

Cíle projektu plně navazují na podporované cíle a aktivity výzvy.

Technologie a technologické zázemí

Zásadní aktivitou je technické a technologické zázemí celého objektu.

Výčet technických a technologických zařízení:

 • provozně dispoziční a architektonické řešení
 • stavební, konstrukční a materiálové řešení
 • technická a technologická zařízení
 • splašková kanalizace
 • dešťová kanalizace
 • vodovod
 • silnoproudé a slaboproudé rozvody
 • elektrická požární instalace
 • vzduchotechnika
 • vytápění
 • plynovod
 • AV technika
 • akustika

Ochrana a zabezpečení památek

Klíčovou aktivitou projektu je také ochrana a zabezpečení památek, což vyplývá z podstaty zaměření pracovní náplně žadatele.

Zásadní je ochrana pomocí elektrické požární signalizace:

 • instalace uložena pod omítkou, případně v podlahách, nebo na povrchu (půdní prostor),
 • stoupačky navrženy do stávajících komínů,
 • zabezpečení všech prostor detektory EPS (bodové kombinované opticko-kouřové a tepelně- diferenciální hlásiče požáru, nasávací kouřové hlásiče požáru),
 • ústředna EPS umístěna v prostoru místnosti 1.06 „denní místnost“ technického zázemí správce objektu zámku,
 • instalace KTPO (klíčového trezoru PO) na fasádě objektu u hlavního vstupu do hospodářského dvora (bezprostředně za vstupem v průjezdu instalace OPPO – obslužné pole OP). 

Expozice 

Bude v rozsahu odpovídajícímu původnímu užití objektů. Budou zde vystaveny například jezdecké modely či imitace z původních i dnešních dob sportovního i volnočasového jezdectví.

V současné době má žadatel k dispozici několik exponátů k danému tématu, které může vhodně v restaurovaných prostorech umístit.

Restaurování, vybavení po konzervaci a restaurování

Klíčovou aktivitou je část restaurování. Jedná se o památkový komplex – areál zámku Hrádek u Nechanic. Vybrané stávající objekty v areálu budou rekonstruovány a restaurovány dle možných procesů a s dodržením zásad popsaných v PD.

V řešené části bude zachována v přízemí původní jízdárna a kočárovna a vytvořeno hygienické zázemí pro veřejnost. Podkroví bude bez využití. Součásti je i obnova spojovací chodby (vnitřní část) a napojení objektu na technickou infrastrukturu.

V řešených částech objektů nebudou umístěné žádné technologické provozy.

Předmětem projektu je kulturní památka č.r.- 18278/6-619, která představuje významnou hodnotu a proto zde bude postupováno s maximálně kladeným důrazem na restaurační práce, které jsou v následujícím rozsahu - sgrafitové výzdoby v jízdárně a spojovací chodbě a stěnách galerie sálu, dále vitráže oken v prostorech jízdárny,  krb v jízdárně.

Veškeré stavební úpravy budou provedeny dle stavebního povolení a v souladu se závaznými stanovisky v rámci realizace akce „Hrádek u Nechanic – kouzlo anglického venkova“ – obnova západní části dvora č. p. 40 (bývalá jízdárna, kočárovna, prostory zámeckého divadla, sklepy pod SZ částí, nádvoří a část JZ křídla) s následujícími podrobnostmi:

 • rekonstrukce za užití tradičních stavebních materiálů s maximálním zachováním původních konstrukcí a prvků, obnovou nedochovaných doložených konstrukcí a prvků, obnova rozvodů a vnitřních sítí (elektřina – slaboproud, silnoproud, voda, kanalizace).

Konečný stav po realizaci projektu

Po realizaci projektu vznikne veřejnosti nově zpřístupněná západní část hospodářského dvora – interiéry (jízdárna, nové toalety a kočárovna) s obnovenými chodbami, napojená na sítě a nové odvodnění dešťové vody s jejím následným využitím a novým zabezpečovacím systémem.

Hlavním dopadem a přínosem bude:

 • zlepšení stavebního stavu památky a její ochrana před další destrukcí s přínosem zejména pro Českou republiku, resp. NPÚ, který má k objektu jízdárny příslušnost hospodaření
 • významné rozšíření nabídky zámku o nově otevřené prostory pro volnočasové a poznávací aktivity s novým prohlídkovým okruhem a s možností kulturního, vzdělávacího a společenského vyžití, výstav a akcí, a to jak pro místní obyvatele regionu, tak pro návštěvníky a turisty; včetně zdravotně postižených osob a národnostních menšin bez rozdílu
 • edukativní možnosti v rámci aktivit pro žáky a studenty a odbornou veřejnost
 • zvýšení návštěvnosti zámku a příjmů ze vstupného a akcí
 • zvýšení povědomí o zámku a regionu a zvýšení prestiže v rámci ČR
 • zvýšení zájmu o kulturu a kulturní dědictví