Stavební obnova - IROP: Historie za oponou

 • název projektu: Hrádek u Nechanic – Historie za oponou
 • reg. č.:  CZ.06.04.04/00/22_051/0003846
 • název programu: Integrovaný regionální operační program
 • Specifický cíl 4.4: Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích
 • výzva č. 51 IROP - Památky - SC 4.4. (MRR)
 • číslo priority 06.04: Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví
 • právní akt byl vydán 11.4.2024
 • doba realizace: 9/2024 - 12/2028
 • celkové způsobilé výdaje projektu: 19.977.375,57 Kč vč. DPH
 • příjemce dotace: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

 

 

Cílem projektu je revitalizace zámeckého divadla a přilehlých prostor v areálu SZ Hrádek u Nechanic. Prostory budou nově zpřístupněny veřejnosti. Součástí projektu je i vybudování sítí, zabezpečovacího zařízení a vybavení.

Projekt řeší revitalizaci divadelních prostor v severním křídle budovy hospodářského dvora. Jedná se o unikátní divadlo kukátkového typu, které sloužilo zejména hraběcí rodině a jejím návštěvám.

Cílem projektu je zajištění ochrany kulturního dědictví a zpřístupnění dosud nepřístupných částí památky. Účelem projektu je dále posílení ochrany a odborného vybavení památek.

Předmět projektu: Předmětem projektu je divadelní prostor, který se nachází v budově hospodářského dvora

Stručná charakteristika

Hrádek u Nechanic byl postaven v polovině 19. století ve stylu anglické novogotiky a inspirován kresbami Josepha Nashe. Zámek sloužil jako letní lovecké a reprezentační sídlo rodu Harrachů. K zámku patří i 19 hektarů parku, zahradnické zázemí, čestný dvůr a v neposlední řadě i hospodářské budovy.

Prostory hospodářského zázemí v sobě ukrývají byty pro zaměstnance, tři opuštěné stáje včetně sedloven a nefunkční zámecké divadlo.

Z původního vybavení zámeckého divadla se dochovaly také části kulis, dřevěného obložení, stojanů na noty apod. Celková obnova historického prostoru dá nový život i těmto původním prvkům.

Hraběcí rod Harrachů měl k divadelním představením vždy velmi blízko. Roku 1842 nastudoval mladý hrabě Jan Nepomuk se svým bratrem hru Popel und Lobkowicz, později českého Rohovína Čtverrohého. V harrachovském vídeňském paláci to vzbudilo velký ohlas a představení v češtině bylo v té době něco opravdu nečekaného. Tento příběh plný vlasteneckého uvědomění by se v prostoru historického divadla měl připomínat.

 

Stav objektu – historické divadlo

Jedná se o největší místnost, jeho historie se datuje od roku 1857. Samotná část divadla zasahuje od 1. NP do 2. NP – zahrnuje jeviště vč. jeho prvků a vybavení, šatny, hlediště se spodní části a částí hlediště ochozu, který je přístupný z 2. NP.

Objekt (severní část hospodářského dvora) se nachází v havarijním stavu, chybí okna, omítky, podlahy, veškeré instalace (voda, elektro, zabezpečení), prostory hlediště, propadliště i jeviště jsou zcela zdevastovány.

Stav objektu – 1. NP a 2. NP (šatny a zázemí)

I v této části je výchozí stav havarijní. Hlavní problémy a nedostatky: chybí zde okna, dveře, omítky, veškeré rozvody (voda, elektro, zabezpečení, atd.).

Prostory jsou zabezpečeny pouze provizorními prvky, které však zcela neochrání památkovou budovu, jak před vlivy počasí (do prostor při dešti zatéká, v období zimy není objekt chráněn před mrazy a sněžením, atd.), tak před nezákonným vniknutím. Výplně oken jsou zabezpečeny pouze provizorním zabedněním (ne však v celé části).

Popis jednotlivých částí projektu

 Hlavní části projektu

Hlavní části projektu je stavební obnova vybraných částí objektu severní části hospodářského dvora:

 • Stavební obnova a restaurování části objektu severního křídla hospodářského dvora (1. NP, 2. NP, obnova unikátního historického divadla dle dochovaných podkladů, nové výplně oken, vnitřní omítky).
 • Obnova vnitřních rozvodů řešené části včetně napojení na areálové sítě elektro.
 • Realizace EZS a EPS.
 • Pořízení vybavení pro divadelní prostor (křeslo, lavice,… aj.).

Konkrétně se jedná o tyto stavební úpravy:

1. Podzemní podlaží (1. PP)

Sklepní prostory nebudou rekonstruovány, provedou se pouze práce související s vedením sítí (drážky, jádrové vrty, atd.). 

1. Nadzemní podlaží spojené s 2. NP, tzv. „divadlo“

Jedná se hlavní dominantu této části severního křídla objektu hlavním prvkem projektu. Prostor unikátního historického divadla svým rozsahem a svou velikostí zasahuje od 1. NP do 2. NP. Zahrnuje:

 • v prostoru 1. NP se nachází jeviště pro účinkující, propadliště, hlediště pro diváky,…,
 • v prostoru 2. NP se nachází ochoz pro diváky, provaziště a v zadní části šatna.

Divadlo bude obnoveno do původní podoby dle dochovaných fotografií. Předpokládá se, že zámecké divadlo bude příležitostně využíváno pro představení. Plánovaná celková kapacita je 59 diváků, která zahrnuje i místo pro imobilní návštěvníky.

 

Původní zámecké divadlo bude rekonstruováno podle dochovaných fotografických archivních podkladů a dobových analogií. Jedná se o tradiční kukátkové divadlo s kulisovým portálem kryjícím provaziště, zvýšenou podlahou, jevištěm, proscéniem, orchestřištěm a provazištěm.

3. Nadzemní podlaží – půda/krov (3. NP)

Půda bude ponechána ve stávající podobě. Provede se zde zateplení stropní konstrukce nad divadlem.

Klíčové aktivity projektu

Revitalizace památek

Klíčovou aktivitou je  obnova a revitalizace severní části hospodářského dvora zámku, tzv. „divadelních prostor“.

Cílem je zachování památkových hodnot chátrajícího objektu, jeho zpřístupnění návštěvníkům (dosud nikdy veřejnosti neprezentované prostory), zvýšení osvěty a popularizace této památky, která probudí zvýšený zájem o ni jako o turistický cíl.

Cílem je také zvýšení ochrany a zabezpečení památky novým zabezpečovacím systémem EZS, tísňovým systémem a EPS.

Cíle projektu plně navazují na podporované cíle a aktivity výzvy.

Konečný stav po realizaci projektu

Po realizaci projektu vznikne veřejnosti nově zpřístupněná severní část hospodářského dvora – interiéry (prostor divadla) s vybavením (závěsový systém, lavice, atd.), novou elektroinstalací a novým zabezpečovacím systémem.

Hlavním dopadem a přínosem bude:

 • zlepšení stavebního stavu památky a její ochrana před další destrukcí s přínosem zejména pro Českou republiku, resp. NPÚ, který má k objektu hospodářského dvora (divadla) příslušnost hospodaření
 • významné rozšíření nabídky zámku o nově otevřené prostory pro volnočasové a poznávací aktivity a s možností kulturního, vzdělávacího a společenského vyžití, výstav a akcí, a to jak pro místní obyvatele regionu, tak pro návštěvníky a turisty; včetně zdravotně postižených osob a národnostních menšin bez rozdílu
 • edukativní možnosti v rámci aktivit pro žáky a studenty a odbornou veřejnost
 • zvýšení návštěvnosti zámku a příjmů ze vstupného a akcí
 • zvýšení povědomí o zámku a regionu a zvýšení prestiže v rámci ČR
 • zvýšení zájmu o kulturu a kulturní dědictví